zarządzanie nieruchomościami

W ramach umowy o administrowanie oferujemy:

I. Administrowanie:

 1. Reprezentowanie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej przed wszelkimi urzędami i instytucjami w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 2. Kontrolowanie wykonania i rozliczanie umów o dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości.
 3. Zaproponowanie Zarządowi rodzaju i zakresu ubezpieczenia oraz związanych z nim opłat.
 4. Zlecanie oraz kontrola utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku.
 5. Dbanie o dobrą komunikację z mieszkańcami budynku.
 6. Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
  a także zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.
 7. Udzielanie Zarządowi, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością.
 8. Zwoływanie w imieniu Zarządu Wspólnoty i zapewnienie obsługi zebrań wspólnoty, zgodnie z ustawą o własności lokali, w tym przygotowywanie projektów uchwał wraz z dokumentacją po uzgodnieniu z Zarządem oraz prowadzenie rejestru głosowanych uchwał.
 9. We współpracy z Zarządem stworzenie rocznego planu gospodarczego oraz planu remontów. 

II. Obsługa finansowa

 1. Prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości, przychodów z zarządzanej nieruchomości, należności i zobowiązań związanych
  z nieruchomością i zarządzaniem nią, a także ewidencji rozliczeń z innych tytułów związanych z nieruchomością.
 2. Naliczanie właścicielom nieruchomości zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu – stosownie do umów zawartych z dostawcami usług i uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. Windykacja w trybie administracyjnym należności z tytułu zaliczek.
 3. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami usług innych niż wymienione w § 3 pkt 2 i przygotowywanie płatności z ich tytułu do akceptacjiZarządu.
 4. Przygotowywanie dokumentów do dochodzenia przez Wspólnotę Mieszkaniową na drodze sądowej, w postępowaniu upominawczym lub innym, należnych przychodów z nieruchomości.
 5. Terminowe opłacanie podatków i innych opłat oraz kosztów związanych
  z eksploatacją nieruchomości.
 6. Przedstawianie raz na kwartał informacji finansowych o wykonaniu zadań objętych niniejszą umową, do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
 7. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń, w tym również dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 8. Sporządzenie i przedstawienie Zarządowi rocznego sprawozdania finansowego w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o kredyty remontowe wraz z ich rozliczaniem.

III. Obsługa techniczna:

 1. Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z treścią § 62 Ustawy Prawo Budowlane.
 2. Zlecanie bieżącego utrzymania i konserwacji nieruchomości, w celu zapewniania należytego stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców, zgodnie z przyjętym na dany rok kalendarzowy planem gospodarczym.
 3. Zlecanie usuwania awarii i uszkodzeń o wartości robót:
  a. do 500zł - bez akceptacji Zarządu za jego jednoczesnym powiadomieniem,
  b. o wartości przekraczającej 500zł - po uzyskaniu akceptacji Zarządu,
  c. w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi wymagane jest powiadomienie Zarządu bez ograniczenia wartości robót.
 4. Przeprowadzanie konkursów ofert oraz zlecanie po wyborze oferty przez Zarząd remontów nieruchomości, przyjętych w rocznym planie gospodarczym finansowanych ze środków Funduszu remontowego.
Zakres umowy zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy.

 

Stwórz własną stronę www z Panoramą Firm

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.